วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

overall scoring RM

II-1.2ก. การบริหารความเสี่ยง
1. ตอบสนองปัญหา/เหตุการณ์เฉพาะรายเหมาะสม
2. มีระบบรายงานอุบัติการณ์, มีการทำ RCA และวางระบบป้องกันที่รัดกุม, มีกิจกรรมสร้างความตื่นตัวในงานประจำ
· มีวิธีการส่งเสริมให้มีการรายงานอุบัติการณ์อย่างทันท่วงทีและครอบคลุมอุบัติการณ์สำคัญให้มากที่สุดอย่างไร มีการวางระบบและแรงจูงใจอย่างไร
· ทีมงานได้เรียนรู้คุณค่าของการทำ RCA อย่างไร ขอให้ยกตัวอย่าง RCAที่ทีมคิดว่าทำให้เข้าใจความหมายของ root cause ได้ดีที่สุดมา 2-3 ตัวอย่าง มีการนำไปใช้วางระบบป้องกันอย่างไร มีการขยายผลความเข้าใจจากกรณีดังกล่าวอย่างไร
· มีกิจกรรมสร้างความตื่นตัวในเรื่องความเสี่ยงในงานปกติประจำอย่างไร (เช่น safety brief, patient safety walkround)
· มีการนำกิจกรรมทบทวนคุณภาพที่เริ่มต้นไว้ในบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA มาปฏิบัติในงานปกติประจำอย่างไร เช่น การทบทวนข้างเตียง การทบทวนเวชระเบียนขณะผู้ป่วยนอนรักษาตัว การทบทวนการส่งต่อ ฯลฯ
3. วิเคราะห์ความเสี่ยงรอบด้าน (ทั้งที่เคยเกิดและที่มีโอกาสเกิด), ระบบงานได้รับการออกแบบอย่างรัดกุมและนำไปปฏิบัติ
· มีการรวบรวมสถิติเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในองค์กรมาจัดลำดับความสำคัญ และออกแบบระบบงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ครอบคลุมเพียงใด, การออกแบบระบบมีความรัดกุมเพียงใด, มีการพิจารณาแนวคิดเรื่องการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของ human factor อย่างไร, มีการทบทวนเวชระเบียนเพื่อเรียนรู้เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทางคลินิกได้ครอบคลุมเพียงใด
· มีการวิเคราะห์โอกาสเกิดความเสี่ยงในขั้นตอนและจุดต่างๆ ของการให้บริการอย่างไร, มีการออกแบบระบบงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงสอดคล้องกับโอกาสและความรุนแรงที่จะเกิดความเสี่ยงอย่างไร
· สร้างความมั่นใจอย่างไรว่าระบบที่ออกแบบไว้ได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม, มีการติดตามการปฏิบัติในเรื่องที่สำคัญอะไรบ้าง ผลลัพธ์เป็นอย่างไร
4. บูรณาการระบบงานและระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง, มีการประเมินและปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยง
· มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์และความเสี่ยงต่างๆ อย่างไร, มีการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลอย่างไร
· มีการนำข้อมูลจากระบบบริการความเสี่ยงไปใช้ประโยชน์ในระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไร เช่น การพัฒนาบุคลากร การออกแบบระบบงานต่างๆ ในภาพรวม
· มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริการความเสี่ยงอย่างไร นำไปสู่การปรับปรุงอะไรบ้าง
5. วัฒนธรรมความปลอดภัยเด่นชัด
· มีข้อมูลอะไรที่แสดงให้เห็นว่ามีวัฒนธรรมความปลอดภัย ทั้งในด้านเจตคติ ความเชื่อ พฤติกรรม กระบวนการและผลลัพธ์ (ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น